Pravna regulativa: Uvjeti i pravila za izdavatelje

Na Progress tržištu može se trgovati:

 • dionicama i potvrdama o deponiranim dionicama;
 • obveznicama i potvrdama o deponiranim obveznicama.

Vrijednosni papiri za koje se podnosi zahtjev za primanje u trgovinu na Progress tržištu moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • biti slobodno prenosivi i izdani u skladu s propisima koji se na njih odnose;
 • biti u nematerijaliziranom obliku;
 • izdavatelj mora biti osnovan prema propisima Republike Hrvatske ili države sjedišta izdavatelja;
 • statut izdavatelja mora sadržavati odredbu da odluku o povlačenju dionica iz trgovine na Progress tržištu donosi glavna skupština glasovima koji predstavljaju najmanje tri četvrtine temeljnog kapitala zastupljenog na glavnoj skupštini pri donošenju odluke
 • imati izrađen Pristupni dokument ili Sažetak pristupnog dokumenta;
 • mora biti osigurana učinkovita namira transakcija;
 • za dionice: najmanje 10% dionica mora biti distribuirano javnosti.

Detalje o uvjetima primanja vrijednosnih papira u trgovinu na Progress tržište možete naći u Pravilima Progress tržišta. 
Naziv dokumenta Datum objave Datum stupanja na snagu
Pravilnik  o obliku i sadržaju pristupnog dokumenta 15.04.2021. 23.04.2021.
Pravilnik  o obliku i sadržaju pristupnog dokumenta 29.07.2020. 06.08.2020.
Pravilnik o obliku i sadržaju pristupnog dokumenta  08.07.2019. 16.07.2019.
Pravilnik o obliku i sadržaju pristupnog dokumenta  06.03.2018. 14.03.2018.
Izmjene i dopune Pravilnika o obliku i sadržaju pristupnog dokumenta  06.03.2018. 14.03.2018.
Pravilnik o obliku i sadržaju pristupnog dokumenta     
 • Postupak za primanje vrijednosnih papira u trgovinu
 • Podnositelj zahtjeva za primanje vrijednosnih papira u trgovinu na Progress tržištu, dužan je priložiti:

  1. Zahtjev za primanje vrijednosnog papira u trgovinu na Progress tržištu
  2. Pristupni dokument ili Sažetak pristupnog dokumenta
  3. Drugu dokumentaciju predviđenu Pravilima Progress tržišta i Pravilnikom o obliku i sadržaju pristupnog dokumenta za primanje vrijednosnih papira u trgovinu na Progress tržištu

  1. Zahtjev

  Zahtjev za primanje u trgovinu na Progress tržištu smatra se urednim ako je zahtjev podnesen od izdavatelja, ako je zahtjev potpisan od strane ovlaštene osobe izdavatelja ili osobe koju izdavatelj ovlasti i ako su uz zahtjev dostavljene sve propisane i od strane Burze zatražene informacije i isprave. Sve isprave koje se prilažu uz zahtjev za primanje vrijednosnih papira a u trgovinu na Progress tržištu moraju biti sastavljene na hrvatskom ili engleskom jeziku. Ispravama koje su sastavljene na nekom drugom jeziku mora biti priložen ovjereni prijevod na hrvatski ili engleski jezik.

  2. Pristupni dokument

  Izdavatelj je prilikom podnošenja zahtjeva za primanje vrijednosnih papira u trgovinu na Progress tržištu dužan izraditi pristupni dokument (bilo kao osnovni pristupni dokument odnosno kao sažetak pristupnog dokumenta u skladu s Pravilnikom o obliku i sadržaju pristupnog dokumenta za primanje vrijednosnih papira u trgovinu na Progress tržištu) te ga priložiti uz zahtjev za primanje vrijednosnih papira u trgovinu na Progress tržištu. 

  Pravilnikom o obliku i sadržaju pristupnog dokumenta za primanje vrijednosnih papira u trgovinu na Progress tržište uređuju se:

  • oblik;
  • sadržaj;
  • opseg

  pristupnog dokumenta iz Pravila Progress tržišta za izdavatelje vrijednosnih papira za koje se traži primanje u trgovinu na Progress tržištu.