Zadnje spremembe tečajev (EUR)
Oznaka Zadnji sprem. Čas
{{item.symbol}} {{formatNumeric(item.price)}} {{formatNumeric(item.change_prev_close_percentage)}}{{(item.change_prev_close_percentage == null) ? "-" : " %"}} {{GetDateOrTime(item)}}
Za prikaz ni podatkov
Akademija: Aktualni seminarji
Obvestilo o dodelitvi statusa svetovalca za segment Progress na trgu SI ENTER
Obvestilo o ukinitvi statusa svetovalca za segment Progress na trgu SI ENTER
O Progress trgu

Progress je večstranski sistem trgovanja (ang. multilateral trading facility - MTF), namenjen vrednostnim papirjem malih in srednje velikih podjetji.

Progress deluje kot segment večstranskega sistema trgovanja SI ENTER, ki ga upravlja Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana (v nadaljevanju Borza).

Pri vlaganju v vrednostne papirje, s katerimi se trguje v segmentu Progress, morajo vlagatelji vzeti v obzir naslednje:

  1. Trg SI ENTER in segment Progress predstavljata alternativni trg borznemu trgu. 
  2. Na tem trgu se, v primerjavi z borznim trgom, zahteva nižja transparentnost poslovanja izdajateljev, zaradi česar prinaša trgovanje z vrednostnimi papirji v segmentu Progress večja investicijska tveganja. 
  3. Borza, skladno s Pravili SI ENTER, zagotavlja zadostno raven obveščanja javnosti s strani izdajateljev o vseh informacijah, pomembnih za urejeno in transparentno delovanje segmenta Progress. 
  4. Izdajatelji, katerih vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje v segment Progress oziroma druge osebe pooblaščene s strani izdajateljev, so obvezani k razkritju vseh javnih informacij izdajatelja, določenih s Pravili SI ENTER. 
  5. Pri odkrivanju in preprečevanju zlorab trga se uporabljajo določbe iz ZTFI, Uredbe (EU) št. 596/2014 ter drugih predpisov in podzakonskih aktov, izdanih na podlagi Pravil SI ENTER.

Za vlagatelje:


Uvrstitev finančnih instrumentov v trgovanje v segment Progress ni enakovredna uvrstitvi finančnih instrumentov v borzni trg, ki ga upravlja Borza.

Vlagatelji morajo pred investiranjem v finančne instrumente opraviti ustrezno analizo in se po potrebi posvetovati s finančnimi strokovnjaki.