O Progress trgu

 

Progress je večstranski sistem trgovanja (ang. multilateral trading facility - MTF), namenjen vrednostnim papirjem malih in srednje velikih podjetji. Progress deluje kot segment večstranskega sistema trgovanja SI ENTER, ki ga upravlja Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana (v nadaljevanju Borza).

Pri vlaganju v finančne instrumente, s katerimi se trguje v segmentu Progress, morajo vlagatelji vzeti v obzir naslednje:

  1. Trg SI ENTER in segment Progress predstavljata alternativni trg borznemu trgu. 
  2. Na tem trgu se, v primerjavi z borznim trgom, zahteva nižja transparentnost poslovanja izdajateljev, zaradi česar prinaša trgovanje z vrednostnimi papirji v segmentu Progress večja investicijska tveganja. 
  3. Borza, skladno s Pravili SI ENTER, zagotavlja zadostno raven obveščanja javnosti s strani izdajateljev o vseh informacijah, pomembnih za urejeno in transparentno delovanje segmenta Progress. 
  4. Izdajatelji, katerih finančni instrumenti so sprejeti v trgovanje v segment Progress oziroma druge osebe pooblaščene s strani izdajateljev, so obvezani k razkritju vseh javnih informacij izdajatelja, določenih s Pravili SI ENTER. 
  5. Pri odkrivanju in preprečevanju zlorab trga se uporabljajo določbe iz ZTFI, Uredbe (EU) št. 596/2014 ter drugih predpisov in podzakonskih aktov, izdanih na podlagi Pravil SI ENTER.
Za vlagatelje

Uvrstitev finančnih instrumentov v trgovanje v segment Progress ni enakovredna uvrstitvi finančnih instrumentov v borzni trg, ki ga upravlja Borza.

Vlagatelji morajo pred investiranjem v finančne instrumente opraviti ustrezno analizo in se po potrebi posvetovati s finančnimi strokovnjaki.