Vloga svetovalcev

Svetovalec je pravna oseba, ki mu je Borza dodelila status svetovalca skladno s Pravilnikom za pridobitev statusa svetovalca v segmentu Progress, in ki je vpisan v Register svetovalcev.

Vsak izdajatelj, ki vloži zahtevo za uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje v segment Progress, mora imeti z dnem vloge imenovanega svetovalca, ki to funkcijo opravlja najmanj v razdobju dveh (2) let po uvrstitvi v trgovanje.

Borza s Pravilnikom za pridobitev statusa svetovalca v segmentu Progress ureja naslednje:

  • Pogoje, ki jih mora izpolnjevati pravna oseba, ki vlaga Zahtevo za pridobitev statusa svetovalca;
  • Postopek za pridobitev statusa svetovalca, ukinitev statusa svetovalca ter vpisa in izbrisa svetovalca iz Registra svetovalcev;
  • Pravice in dolžnosti svetovalcev;
  • Pravila sodelovanje svetovalcev z borzo;
  • Ostala vprašanja, pomembna za nadzor vloge svetovalcev in delovanja segmenta Progress.

    Pogoji in postopki za svetovalce