Progress Market Logo

Splošno


Progress je večstranski sistem trgovanja (ang. multilateral trading facility - MTF), namenjen vrednostnim papirjem malih in srednje velikih podjetji.

Progress deluje kot segment večstranskega sistema trgovanja SI ENTER, ki ga upravlja Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana (v nadaljevanju borza).

Pri vlaganju v vrednostne papirje, s katerimi se trguje v segmentu Progress, morajo vlagatelji vzeti v obzir naslednje:

  1. Trg SI ENTER in segment Progress predstavljata alternativni trg borznemu trgu.

  2. Na tem trgu se, v primerjavi z borznim trgom, zahteva nižja transparentnost poslovanja izdajateljev, zaradi česar prinaša trgovanje z vrednostnimi papirji v segmentu Progress večja investicijska tveganja.

  3. Borza, skladno s Pravili SI ENTER, zagotavlja zadostno raven obveščanja javnosti s strani izdajateljev o vseh informacijah, pomembnih za urejeno in transparentno delovanje segmenta Progress.

  4. Izdajatelji, katerih vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje v segment Progress oziroma druge osebe pooblaščene s strani izdajateljev, so obvezani k razkritju vseh javnih informacij izdajatelja, določenih s Pravili SI ENTER.

  5. Pri odkrivanju in preprečevanju zlorab trga se uporabljajo določbe iz ZTFI, Uredbe (EU) št. 596/2014 ter drugih predpisov in podzakonskih aktov, izdanih na podlagi Pravil SI ENTER.

Uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje v segment Progress ni enakovredna uvrstitvi vrednostnih papirjev v borzni trg, ki ga upravlja borza.

Vlagatelji morajo pred investiranjem v vrednostne papirje opraviti ustrezno analizo in se po potrebi posvetovati s finančnimi strokovnjaki.