Postupak za stjecanje statusa savjetnika

Društvo koje ispunjava uvjete iz članka 3. Pravilnika o stjecanju statusa savjetnika na Progress tržištu, podnosi Burzi sljedeću dokumentaciju:

  1. Zahtjev za stjecanje statusa savjetnika na Progress tržištu;
  2. Važeći osnivački akt podnositelja zahtjeva;
  3. Ovjereni izvadak iz sudskog registra za podnositelja zahtjeva ne stariji od 30 (trideset) dana;
  4. Godišnji financijski izvještaj podnositelja zahtjeva za prethodnu financijsku godinu;
  5. Pisanu izjavu podnositelja zahjeva o zaposlenju odnosno drugom pravnom odnosu s osobama iz iz članka 3. stavka 2. točke 3. Pravilnika o stjecanju statusa savjetnika te životopis navedenih osoba;
  6. Pisanu izjavu podnositelja zahtjeva o imenovanju osobe za kontakt sa Zagrebačkom burzom d.d., sa svim kontaktnim podacima;
  7. Pisanu izjavu podnositelja zahtjeva kojom se potvrđuje da osobe ovlaštene za zastupanje podnositelja zahtjeva i osobe iz članka 3. stavka 2. točke 3. Pravilnika o stjecanju statusa savjetnika na Progress tržištu nisu pravomoćno osuđene za kaznena djela iz članka 3. stavka 4. točke 2. Pravilnika o stjecanju statusa savjetnika na Progress tržištu te da ne postoje druge okolnosti iz članka 3. stavka 4. Pravilnika o stjecanju statusa savjetnika na Progress tržištu;
  8. Pisanu izjavu kojom podnositelj zahtjeva potvrđuje kako uredno podmiruje svoje dospjele obveze i kako u razdoblju od 12 (dvanaest) mjeseci prije podnošenja zahtjeva nije pokrenut postupak prisilne naplate protiv podnositelja zahtjeva;
  9. Izjava podnostitelja iz članka 5. stavak 4. točke 1-4 Pravilnika o stjecanju statusa savjetnika na Progress
  10. Dokaz o podmirenju naknade za obradu zahtjeva.

 

Prijave se podnose na adresu:

Zagrebačka burza d.d.

Ivana Lučića 2a/22

10000 Zagreb

s naznakom: Prijava za stjecanje statusa savjetnika na Progress tržištu

Za sva daljnja pitanja molimo da nas kontaktirate na progress@zse.hr